Bértámogatás

HIRDETMÉNY a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási–gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű munkaerő-piaci programból nyújtható BÉRTÁMOGATÁSRÓL (legfeljebb 6 havi 50%-os támogatási intenzitás)

Támogatás szabályai:
A munkaadó az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban: járási hivatal) foglalkoztatási osztályára benyújtott kérelemre vissza nem térítendő bértámogatást kaphat a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási–gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű munkaerő-piaci program (a továbbiakban: munkaerő-piaci program) keretében, ha a munkaerő-piaci programban résztvevő, 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, valamint de minimis jogcímen kaphat támogatást ha a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetű 30 év feletti álláskeresőt, illetve inaktív személyt foglalkoztat.

Támogatható célcsoportok
A vármegyei munkaerő-piaci programokba bevonható célcsoport a vármegyei, helyi igények és szükségletek alapján kerül meghatározásra, figyelembe véve többek között a hátrányos helyzet státuszt, területi, ágazati szempontokat. Jelen munkaerő-piaci program keretében a 30 év feletti álláskeresők és 30 év feletti inaktív személyek foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatásra van lehetőség térség-specifikus megkötésekkel.
Heves vármegyei célcsoportok:
1. Inaktívak
A munkaerő-piaci programba történő bevonás napját megelőzően inaktív státuszú személyek.
2. Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépők
Azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők, akik az elsődleges munkaerő-piacra visszavezethetők.
3. Eltartott(akk)al közös háztartásban élők
Két alcsoportja:
o saját háztartásban kiskorú gyermeket egyedül nevelő regisztrált álláskeresők
o saját háztartásban 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelő regisztrált álláskeresők
4. Szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők
o Középfokú végzettségű szakképesítéssel nem rendelkező regisztrált álláskeresők (érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, de szakképzettségük nincsen)
o Elavult vagy nem használható szakképzettséggel rendelkező regisztrált álláskeresők:
 legalább 10 éve szerzett, és legalább 3 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges, vagy
 szakképesítését egészségkárosodás miatt nem tudja gyakorolni, vagy
 az állami foglalkoztatási szerv rendelkezésére álló információk alapján az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal illetékességi területén nincs és az elmúlt negyedévben nem is volt olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne előírva, és a személy önállóan sem tudott elhelyezkedni szakmájában.

A meghatározott feltételeknek, valamint az álláskeresői státusznak a kérelem benyújtásakor kell fennállnia. A jogszabály szerinti ellátásban részesülés, illetve annak lejárta az ezt tanúsító dokumentumok (Magyar Államkincstár vagy járási hivatal által kiállított igazolás) alapján állapítható meg.

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete
Kérelem 2023. december 1. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásának napjáig.
A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően az álláskereső lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai szerint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal hatósági szerződést köt, amelyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőket a járási hivatal közvetítheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

A támogatás időtartama, mértéke
A támogatás hónapokban állapítható meg, a folyósítási időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt.
A támogatás mértéke a bruttó munkabér 50%-a, de megállapításkori havi korlátja havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a mértékéig terjedhet teljes, napi 8 órás munkaidő esetében (részmunkaidő esetében a havi korlátot arányosítani szükséges).

A támogatás odaítélésének feltételei
Támogatás megállapításának objektív feltételei
– Nem nyújtható bérjellegű támogatás olyan programrésztvevő foglalkoztatásához, aki a kérelmet benyújtó munkáltató képviselőivel / tagjaival egy háztartásban élő személy vagy a munkáltató képviselőinek / tagjainak közeli hozzátartozója.
– Nem nyújtható bérjellegű támogatás olyan programrésztvevő foglalkoztatásához, aki az alábbi vállalkozások valamelyikében került foglalkoztatásra a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban:
o a támogatást igénylő munkáltatónál,
o abban a vállalkozásban, ahol a támogatást igénylő munkáltatónak a tulajdonosi részesedése eléri vagy meghaladja a 25%-ot,
o abban a vállalkozásban, amelynek a támogatást igénylő munkáltatónál a tulajdonosi részesedése eléri vagy meghaladja a 25%-ot.
– A támogatást igénylő munkáltatónál támogatás nélkül és támogatással foglalkoztatott munkavállalók arányának figyelembe vételével az adott munkáltatónál egy időben nyújtható bérjellegű támogatások száma:
o mikrovállalkozások esetében legfeljebb 2 fő,
o kisvállalkozások esetében a teljes foglalkoztatotti létszám 20%-a,
o középvállalkozások esetében a teljes foglalkoztatott létszám 10%-a.
– A támogatást igénylő munkaadónak a kormányhivatallal / járási hivatallal történő korábbi együttműködési tapasztalatai alapján:
o Nem nyújtható bérjellegű támogatás olyan munkaadó részére, amely egyéb támogatásai vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban a benyújtott kérelem helye szerint illetékes járási hivatal a kifizetést legalább két alkalommal megtagadta.
o Nem nyújtható bérjellegű támogatás olyan munkaadó részére, amely egyéb támogatásai vonatkozásában a benyújtott kérelem helye szerint illetékes járási hivatallal kötött hatósági szerződése alapján előírt adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének legalább két alkalommal nem tett eleget a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban.
o Nem nyújtható bérjellegű támogatás olyan munkaadó részére, amelynek a benyújtott kérelem helye szerint illetékes járási hivatal által nyújtott egyéb támogatásai tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban esedékessé vált, hatósági szerződésben előírt továbbfoglalkoztatási kötelezettségei az esetek több mint felében nem valósultak meg.
– A munkaerő-piaci programban munkaerő-piaci alkalmazkodás támogatást követően bérjellegű támogatás – halmozódó, ráépülő támogatásként – csak abban az esetben nyújtható, ha a programrésztvevő a megszerzett képzettségének, képesítésének megfelelő munkakörben helyezkedik el.

Munkaerőigény-bejelentés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A foglalkoztató munkaerőigényét legkésőbb a kérelem beadásával egyidejűleg jelentheti be a járási hivatalnak. A munkaerőigény bejelentését nem természetes személy foglalkoztató esetén megteheti űrlapkitöltő alkalmazás használatával https://nfsz.munka.hu/fillformui/ vagy a Virtuális Munkaerőpiac Portálon http://vmp.munka.hu/ keresztül, vagy a kérelem beadásával egyidejűleg AVDH hitelesítéssel ellátva e-papír szolgáltatáson keresztül.

Létszámtartási kötelezettség
A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a támogatás időtartama alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát, továbbá a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg.

Létszámbővítés
1. De minimis jogcímen nyújtott bértámogatás esetén, nem hátrányos helyzetű inaktív és álláskereső személy esetében a nettó létszámbővítés szabálya:
A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva.
2. Bértámogatás szempontjából hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása esetén és a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében konzorcium tagjainál, vagy azok 100%-os tulajdonában álló szervezeteknél, munkáltatóknál:
A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva. A vállalkozás/szervezet munkavállalói létszáma alatt a valamennyi telephelyén foglalkoztatott munkavállalók összlétszámát kell érteni.

A bértámogatás megállapítása szempontjából hátrányos helyzetű személy:
1. az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban,
2. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban),
3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek
A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés, illetőleg a munkáltató Mt. 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondása következtében került sor.
A nettó létszám kiszámítását részletesen az ÚTMUTATÓ munkaadó részére a nettó létszámnövekedés megállapításához munkaerő-piaci program keretében nyújtott bértámogatás című dokumentumban olvashatja.
https://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/utmutato_a_munkaugy_statisztikai_adatszolgaltatashoz.doc 

 

A támogatás további részleteivel és feltételeivel kapcsolatban kérem forduljon a foglalkoztatni kívánt álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz:

https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/osztaly 

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3300 Eger, Klapka u. 9., fogl.eger@heves.gov.hu; Tel.: (06-36) 512-150

Heves Vármegyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24., fogl.gyongyos@heves.gov.hu; Tel.: (06-37) 505-440

Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3000 Hatvan, Balassi B. u. 12., fogl.hatvan@heves.gov.hu; Tel.:(06-37) 341-301

Heves Vármegyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3360 Heves, Dobó I. út 3., fogl.heves@heves.gov.hu; Tel.: (06-36) 545-630

Heves Vármegyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3390 Füzesabony, Rákóczi út 24., fogl.fuzesabony@heves.gov.hu; Tel.: (06-36) 341-301

Heves Vármegyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3250 Pétervására, Keglevich u. 1., fogl.petervasara@heves.gov.hu; Tel.: (06-36) 368-21